English (United Kingdom)
O spoločnosti
Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:

Soft & Control Technology s.r.o. (skrátene SCT s.r.o.)
 

Sídlo:
Rastislavova 93
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, Vložka číslo: 4634/V

Informačné, riadiace, telemetrické a komunikačné systémy

03

Hlavná pracovná náplň:
„Informačné, riadiace a komunikačné systémy“
Certifikovaná podľa ISO 9001:2000 na základnú činnosť:
Vývoj, výroba, inštalácia, predaj a servis monitorovacích, riadiacich a komunikačných systémov
Predmet činnosti:
 • Veľkoobchod s meracou, regulačnou a výpočtovou technikou
 • Automatizované spracovanie dát
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zákazku, informatizácia a riadenie technologických procesov a zariadení
 • Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (elektronických počítačov a elektronických snímačov)
 • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • Školiaca činnosť v predmete podnikania
 • Výroba meracej, monitorovacej, regulačnej a riadiacej techniky
 • Montáž a opravy riadiacej techniky
 • Databanky
 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu :
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
  • E42 – elektrické rozvádzače
 • Výroba rozvádzačov a elektrických zariadení
 • Zabezpečenie zberu, prenosu a spracovania údajov a realizácia počítačových sieti
 • Projektovanie a konštrukcia elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu:
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
 • Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu
  • E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
 • Komplexné riešenie informačných a riadiacich systémov – projektovanie a realizácia
 • Výskum a vývoj v oblasti automatizačnej a komunikačnej techniky
 • Výroba telekomunikačných zariadení
 • Zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
 • Komplexné riešenie informačných technológii – hardware, software
 • Zváračské práce
 • Prenájom strojov, nástrojov a zariadení
 • Výroba výrobkov z plastov
 • Recyklácia nekovového odpadu a zvyškov
 • Výkopové a kopáčske práce
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
 • Organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
 • Prieskum trhu
 • Vydavateľská činnosť
 • Faktoring a forfaiting
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Výroba telemetrických, monitorovacích a riadiacich systémov pre priemysel
 • výskum, vývoj a výroba počítačových systémov pre technologické procesy
 • telemetrické systémy pre zber a prenos informácii z obchodných meradiel
 • monitorovacie systémy na zabezpečenie prenosu dát zo snímačov v technológii
 • výroba malých monitorovacích a riadiacich systémov, priemyselných terminálov, vstupno/výstupných modulov, zdrojov, svorkovníc a iných komponentov
 • výroba rozvádzačov pre monitorovanie a riadenie
Zabezpečenie prenosu údajov z technológie pomocou GSM sieti
 • prenos údajov z monitorovacích a telemetrických systémov pomocou GSM sieti
 • komunikačné systémy na báze GSM, GPRS ale aj privátnych rádiových dátových sieti
 • monitorovanie a riadenie technológie využitím GSM prenosu dát
 • komunikačné servre pre pripojenie SCADA systémov k technologickým systémom na báze GSM, privátnych rádio sietí a iných prenosových ciest
Projekcia, montáž a servis telemetrických a monitorovacích systémov
 • projektovanie telemetrických systémov pre objekty aj s nebezpečenstvom výbuchu
 • montáž monitorovacích a riadiacich systémov aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • revízne správy elektrických zariadení a bleskozvodov
 • kompletný servis telemetrických a monitorovacích systémov ako aj HOT-LINE podpora