English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
Gas Management System

 
Gas Management System GMS/OZ bol vytvorený ako štatistická nadstavba systému SCADA. Bol postupne rozšírený podľa potrieb jednotlivých pracovísk zákazníka, prepojený s ďalšími systémami a okrem rôznych foriem prezentácie dát z technológie zahrnul aj podporu ďalších činností.
gms_1

Základný popis systému GMS:
 • Databáza
  • Systém využíva databázu MS SQL server
  • Prístup do databázy je možný súčasne pre viacero používateľov z viacerých miest
  • Samotný zber údajov a ich prenos do iných systémov je zabezpečený procesmi s automatickým alebo ručným spustením
 • Klient softvér
  • Klientsky software umožňuje konfiguráciu jednotlivých systémových objektov a procesov, zobrazenie a spracovanie údajov
  • Triedenie a vyhľadávanie objektov je možné podľa ľubovoľných informačných údajov, súčasťou sú aj funkcie na export a tlač
  • Systém obsahuje aj webové rozhranie s vybranou funkčnosťou
 • Technologické objekty
  • Technologické objekty tvoria základnú jednotku na zber, zobrazenie a spracovanie údajov
  • Objekt je definovaný svojim typom, názvom, označením a popisom, v prípade potreby je možné objekt rozšíriť o ďalšie informačné údaje
  • Technologické údaje na jednotlivých objektoch su členené podľa voľne definovateľných veličín
  • Okrem technologických údajov je pre jednotlivé objekty možné evidovať aj dodatočné parametre definované používateľom a dokumenty.
  • Skupiny objektov umožňujú vytváranie štruktúry objektov a jej následne využitie pre vyhľadávanie, sumarizáciu a zobrazenie údajov
  • Počet objektov a skupín nie je v systéme limitovaný, jeden objekt môže byť súčasťou viacerých skupín
 • Veličiny a údaje
  • Veličina definuje údaj meraný na konkrétnom objekte
  • Systém umožňuje evidenciu číselných a textových údajov pre jednotlivé objekty a veličiny, každý údaj je označený časovou značkou k akej sa vzťahuje a časovou značkou zápisu
  • Počet sledovaných veličín nie je v systéme limitovaný
 • Zostavy
  • Zostavy tvoria rýchle a flexibilné rozhrania na prístup k údajom pre vybrané objekty a veličiny
  • Zostavy sú definované zoznamom objektov a veličín a ďalšími špecifickými nastaveniami zobrazenia ako je typ údajov, sledované obdobie, sumarizácia, spôsob zobrazenia a iné
  • Zostava umožňuje zobrazenie údajov v tabuľkovej aj grafickej forme
  • Zostavy umožňujú vyhľadávanie objektov s chýbajúcimi a nekorektnými údajmi, taktiež prekročenie stanovených hraníc
  • K jednotlivým zostavám je možné definovať zoznam používateľov a skupín, ktorí s ňou majú pracovať
  • Počet zostáv nie je v systéme limitovaný
 • Používatelia a prístupové práva
  • Používatelia umožňujú definíciu oprávnení konkrétneho pracovníka v rámci systému, log jeho činnosti a uloženie nastavení špecifických pre daného pracovníka
  • Skupiny používateľov umožňujú vytváranie štruktúry používateľov a definovanie prístupu k údajom pre celú skupinu používateľov naraz
  • Počet používateľov a ich skupín nie je v systéme limitovaný, jeden používateľ môže byť súčasťou viacerých skupín
Využitie systému:

Systém je využívaný v SPP-Distribúcia a.s. ako základný nástroj na zber a štatistické spracovanie technologických a obchodných údajov. Systém je prepojený aj na iné informačné a obchodné systémy – SCADA systém, SAP a iné. Celkove je systém využívaný stovkami klientov v celom SPP

 

Výrobca
Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Magnezitárska 10 040 13 KOŠICE

.

gms_vyk_krivky.gif

gms_grafy.gif

gms_obce.gif