English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
Systém DMX - SCT 7800

SCADA systém na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov. Systém DMX je databázový systém, určený na monitorovanie a riadenie telemetrických a riadiacich systémov (RTU) s batériovým napájaním. DMX umožňuje diaľkový zber a štatistické spracovanie technologických a obchodných informácií, povelovanie a riadenie tisícov telemetrických a riadiacich systémov RTU, ktoré pracujú v režime šetriacom elektrickú energiu a sú dlhodobo napájané z batériových článkov.
 
Systém DMX - SCT 7800 (Data Monitoring eXtended)
SCADA na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov

Systém DMX je databázový systém, určený na monitorovanie a riadenie telemetrických a riadiacich systémov (RTU) s batériovým napájaním. DMX umožňuje diaľkový zber a štatistické spracovanie technologických a obchodných informácií, povelovanie a riadenie tisícov telemetrických a riadiacich systémov RTU, ktoré pracujú v režime šetriacom elektrickú energiu a sú dlhodobo napájané z batériových článkov.
Systém DMX umožňuje využitie rôznych komunikačných systémov pre spojenie s telemetrickými a riadiacimi systémami, hlavne GSM/CSD alebo GSM/GPRS, ale aj privátne rádiové siete. Spracované a validované informácie exportuje do rôznych typov systémov, tiež do fakturačných systémov ako je SAP a pod.
Systém DMX je použitý aj na zber a validáciu obchodných informácií o odbere zemného plynu zo 4200 obchodných meradiel v Slovenskom plynárenskom priemysle s využitím prenosu cez GSM/GPRS sieť mobilného operátora.

Klient softvér
 • Súčasťou systému je unifikované klientske rozhranie tvorené štandardnou Klient - Server aplikáciou s pripojením na databázu DMX.
 • Klient umožňuje konfiguráciu jednotlivých systémových objektov a procesov, plnú konfiguráciu prezentačnej vrstvy a následné zobrazenie a spracovanie načítaných údajov.
 • K jednotlivým technologickým objektom je okrem monitorovaných dát a základných komunikačných nastavení a informačných údajov možné evidovať aj kompletnú textovú a fotografickú dokumentáciu, podklady, schémy a iné multimediálne informácie.
 • Zmenu parametrov a informácií je možné vykonávať aj pre viacero objektov hromadne.
 • Triedenie a vyhľadávanie objektov a informácií je možné podľa ľubovoľných informačných údajov evidovaných v systéme.
 • Súčasťou klienta sú aj funkcie na export a import údajov i tlač.
 • Práca s klientskym software a prístup do databázy je možný súčasne pre viacero používateľov z viacerých miest, pričom je zabezpečená evidencia a sledovanie používateľských vstupov a nastavenie prístupových práv k jednotlivým funkciám.
 • Používateľské rozhranie systému je plne konfigurovateľné, či už z hľadiska prezentovaných dát a spôsobu ich zobrazenia, ale aj jednotlivých používateľských profilov s možnosťou ich rýchleho prepínania.
 • Všetky dáta je možné zobrazovať buď v číselnej alebo grafickej forme a využívať ich spájanie do rôznych zostáv.
Databáza
 • Na uloženie dát a systémových údajov sa využíva databáza MS SQL server.
 • Databáza tvorí rozhranie medzi komunikačným rozhraním a klientskym softvérom a slúži na uloženie samotných technologických dát, logov činnosti systému a konfigurácie celého systému, vrátane klientskych nastavení. Zároveň je možné databázu použiť ako rozhranie pre prenos dát do ďalších informačných systémov.
 • Počet sledovaných objektov a objem uložených dát v systéme je limitovaný len hardwarovými možnosťami servera.
Komunikačné rozhranie
 • Komunikačné rozhranie systému zabezpečuje samotný zber údajov a ich prenos do iných systémov. Podporuje viacero komunikačných protokolov (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 a iné) a prenosových ciest - GSM/CSD, GSM/GPRS alebo RDS (privátna rádiová sieť).
 • Okrem samotného zberu údajov z technológie, umožňuje riadenie technológie formou technologických príkazov, monitorovanie aktuálneho stavu a zber historických údajov a logov z RTU
 • Súčasťou rozhrania sú aj funkcie na zmenu/vyčítanie konfigurácie RTU, ako aj na diaľkovú zmenu softvéru RTU
 • Komunikáciu so stanicami je možné iniciovať smerom z komunikačného rozhrania, alebo na základe podnetu z RTU.
 • Všetky úlohy komunikačného rozhrania je možné plánovať na konkrétny čas, alebo môžu byť riadené dostupnosťou resp. nedostupnosťou RTU v danom čase, čo je základom pre prácu s batériovými zariadeniami, ktoré nie sú v rámci siete neustále dostupné kvôli šetreniu energie.
 • Pre zvýšenie výkonu systému je možné použiť viacero komunikačných rozhraní súčasne a rozložiť tak zaťaženie na viacero samostatných serverov.
Jednotlivé prvky systému
 • Technologické objekty
  • Technologické objekty tvoria základnú jednotku na zber, zobrazenie a spracovanie údajov
  • Objekt je definovaný svojim typom, názvom, označením a popisom resp. aj ďalšími informačnými údajmi
  • Okrem technologických údajov je pre jednotlivé objekty možné evidovať aj dodatočné parametre definovateľné používateľom a dokumenty
  • Technologické údaje na jednotlivých objektoch sú členené podľa voľne definovateľných veličín
  • Skupiny objektov umožňujú vytváranie štruktúry objektov a jej následne využitie pre vyhľadávanie, sumarizáciu a zobrazenie údajov
  • Jeden objekt môže byť súčasťou viacerých skupín čo umožňuje štrukturalizáciu objektov podľa viacerých kritérií
 • Veličiny a údaje
  • Veličina definuje údaj meraný na konkrétnom objekte
  • Systém umožňuje evidenciu číselných, stavových, textových a binárnych údajov pre jednotlivé objekty a veličiny, každý údaj je označený časovou značkou k akej sa vzťahuje a časovou značkou zápisu
 • Zostavy
  • Zostavy tvoria rýchle a flexibilné rozhrania pre prístup k údajom pre vybrané objekty a veličiny
  • Zostavy sú definované zoznamom objektov a veličín a ďalšími špecifickými nastaveniami zobrazenia, ako je typ údajov, sledované obdobie, sumarizácia, spôsob zobrazenia a podobne
  • Zostava umožňuje zobrazenie údajov v tabuľkovej alebo grafickej forme voľne meniteľnej užívateľom
  • Zostavy umožňujú vyhľadávanie objektov s chýbajúcimi a nekorektnými údajmi, napr. prekročenie stanovených hraníc a iné ručné, alebo automatizované kontroly
  • K jednotlivým zostavám je možné definovať zoznam používateľov a skupín, ktorí s ňou majú pracovať
 • Používatelia a prístupové práva
  • Používatelia umožňujú definíciu oprávnení konkrétneho pracovníka v rámci systému, log jeho činností a uloženie nastavení špecifických pre daného pracovníka.
  • Skupiny používateľov umožňujú vytváranie štruktúry používateľov a definovanie prístupu k údajom naraz pre viacerých používateľov
  • Počet používateľov a ich skupín nie je v systéme limitovaný, jeden používateľ môže byť súčasťou viacerých skupín
 • Logovanie činnosti systému
  • Všetky činnosti systému je možné dlhodobo a presne časovo evidovať, až po úroveň komunikácie a prenosu jednotlivých paketov v používanom komunikačnom protokole
  • Evidencia umožňuje i kontrolu nad prenosom dát v GSM sieti, od logovania počtu prenesených údajov až po čísla BTS použitých na komunikáciu a kontrolu platenia za prenesené údaje