Systém DMX

SCADA systém DMX (Data Monitoring eXtended) na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov.

SCADA systém DMX (Data Monitoring eXtended) na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov. Systém DMX je databázový systém, určený na monitorovanie a riadenie telemetrických a riadiacich systémov (RTU) s batériovým napájaním. DMX umožňuje diaľkový zber a štatistické spracovanie technologických a obchodných informácií, povelovanie a riadenie tisícov telemetrických a riadiacich systémov RTU, ktoré pracujú v režime šetriacom elektrickú energiu a sú dlhodobo napájané z batériových článkov.

Systém DMX umožňuje využitie rôznych komunikačných systémov pre spojenie s telemetrickými a riadiacimi systémami, hlavne GSM/CSD alebo GSM/GPRS, ale aj privátne rádiové siete. Spracované a validované informácie exportuje do rôznych typov systémov, tiež do fakturačných systémov ako je SAP a pod.
Systém DMX je použitý aj na zber a validáciu obchodných informácií o odbere zemného plynu zo 4200 obchodných meradiel v Slovenskom plynárenskom priemysle s využitím prenosu cez GSM/GPRS sieť mobilného operátora.

 

Klient softvér

 • Súčasťou systému je unifikované klientske rozhranie tvorené štandardnou Klient - Server aplikáciou s pripojením na databázu DMX.
 • Klient umožňuje konfiguráciu jednotlivých systémových objektov a procesov, plnú konfiguráciu prezentačnej vrstvy a následné zobrazenie a spracovanie načítaných údajov.
 • K jednotlivým technologickým objektom je okrem monitorovaných dát a základných komunikačných nastavení a informačných údajov možné evidovať aj kompletnú textovú a fotografickú dokumentáciu, podklady, schémy a iné multimediálne informácie.
 • Zmenu parametrov a informácií je možné vykonávať aj pre viacero objektov hromadne.
 • Triedenie a vyhľadávanie objektov a informácií je možné podľa ľubovoľných informačných údajov evidovaných v systéme.
 • Súčasťou klienta sú aj funkcie na export a import údajov i tlač.
 • Práca s klientskym software a prístup do databázy je možný súčasne pre viacero používateľov z viacerých miest, pričom je zabezpečená evidencia a sledovanie používateľských vstupov a nastavenie prístupových práv k jednotlivým funkciám.
 • Používateľské rozhranie systému je plne konfigurovateľné, či už z hľadiska prezentovaných dát a spôsobu ich zobrazenia, ale aj jednotlivých používateľských profilov s možnosťou ich rýchleho prepínania.
 • Všetky dáta je možné zobrazovať buď v číselnej alebo grafickej forme a využívať ich spájanie do rôznych zostáv.

Databáza

 • Na uloženie dát a systémových údajov sa využíva databáza MS SQL server.
 • Databáza tvorí rozhranie medzi komunikačným rozhraním a klientskym softvérom a slúži na uloženie samotných technologických dát, logov činnosti systému a konfigurácie celého systému, vrátane klientskych nastavení. Zároveň je možné databázu použiť ako rozhranie pre prenos dát do ďalších informačných systémov.
 • Počet sledovaných objektov a objem uložených dát v systéme je limitovaný len hardwarovými možnosťami servera.

Jednotlivé prvky systému

Technologické objekty

 • Technologické objekty tvoria základnú jednotku na zber, zobrazenie a spracovanie údajov
 • Objekt je definovaný svojim typom, názvom, označením a popisom resp. aj ďalšími informačnými údajmi
 • Okrem technologických údajov je pre jednotlivé objekty možné evidovať aj dodatočné parametre definovateľné používateľom a dokumenty
 • Technologické údaje na jednotlivých objektoch sú členené podľa voľne definovateľných veličín
 • Skupiny objektov umožňujú vytváranie štruktúry objektov a jej následne využitie pre vyhľadávanie, sumarizáciu a zobrazenie údajov
 • Jeden objekt môže byť súčasťou viacerých skupín čo umožňuje štrukturalizáciu objektov podľa viacerých kritérií

Veličiny a údaje

 • Veličina definuje údaj meraný na konkrétnom objekte
 • Systém umožňuje evidenciu číselných, stavových, textových a binárnych údajov pre jednotlivé objekty a veličiny, každý údaj je označený časovou značkou k akej sa vzťahuje a časovou značkou zápisu

Zostavy

 • Zostavy tvoria rýchle a flexibilné rozhrania pre prístup k údajom pre vybrané objekty a veličiny
 • Zostavy sú definované zoznamom objektov a veličín a ďalšími špecifickými nastaveniami zobrazenia, ako je typ údajov, sledované obdobie, sumarizácia, spôsob zobrazenia a podobne
 • Zostava umožňuje zobrazenie údajov v tabuľkovej alebo grafickej forme voľne meniteľnej užívateľom
 • Zostavy umožňujú vyhľadávanie objektov s chýbajúcimi a nekorektnými údajmi, napr. prekročenie stanovených hraníc a iné ručné, alebo automatizované kontroly
 • K jednotlivým zostavám je možné definovať zoznam používateľov a skupín, ktorí s ňou majú pracovať

Používatelia a prístupové práva

 • Používatelia umožňujú definíciu oprávnení konkrétneho pracovníka v rámci systému, log jeho činností a uloženie nastavení špecifických pre daného pracovníka.
 • Skupiny používateľov umožňujú vytváranie štruktúry používateľov a definovanie prístupu k údajom naraz pre viacerých používateľov
 • Počet používateľov a ich skupín nie je v systéme limitovaný, jeden používateľ môže byť súčasťou viacerých skupín

Logovanie činnosti systému

 • Všetky činnosti systému je možné dlhodobo a presne časovo evidovať, až po úroveň komunikácie a prenosu jednotlivých paketov v používanom komunikačnom protokole
 • Evidencia umožňuje i kontrolu nad prenosom dát v GSM sieti, od logovania počtu prenesených údajov až po čísla BTS použitých na komunikáciu a kontrolu platenia za prenesené údaje

Komunikačné rozhranie

 • Komunikačné rozhranie systému zabezpečuje samotný zber údajov a ich prenos do iných systémov. Podporuje viacero komunikačných protokolov (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 a iné) a prenosových ciest - GSM/CSD, GSM/GPRS alebo RDS (privátna rádiová sieť).
 • Okrem samotného zberu údajov z technológie, umožňuje riadenie technológie formou technologických príkazov, monitorovanie aktuálneho stavu a zber historických údajov a logov z RTU
 • Súčasťou rozhrania sú aj funkcie na zmenu/vyčítanie konfigurácie RTU, ako aj na diaľkovú zmenu softvéru RTU
 • Komunikáciu so stanicami je možné iniciovať smerom z komunikačného rozhrania, alebo na základe podnetu z RTU.
 • Všetky úlohy komunikačného rozhrania je možné plánovať na konkrétny čas, alebo môžu byť riadené dostupnosťou resp. nedostupnosťou RTU v danom čase, čo je základom pre prácu s batériovými zariadeniami, ktoré nie sú v rámci siete neustále dostupné kvôli šetreniu energie.
 • Pre zvýšenie výkonu systému je možné použiť viacero komunikačných rozhraní súčasne a rozložiť tak zaťaženie na viacero samostatných serverov.

  

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225